skip to main content

Oświadczenie o ochronie prywatności osób ubiegających się o pracę w firmie Kellanova

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca, 2023

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności osób ubiegających się o pracę („Oświadczenie”) ma zastosowanie do danych osobowych, które firma Kellanova oraz jej spółki zależne i stowarzyszone zlokalizowane na całym świecie (łącznie „Spółka”, „my”, „nasze”, lub „nas”) gromadzą na temat osób fizycznych w procesie ubiegania się o pracę, w tym na naszych stronach internetowych poświęconych karierze (https://www.kellanovacareers.com/ i https://jobs.kellanova.com/) („Kandydaci”).

Należy pamiętać, że w niektórych regionach lub krajach może obowiązywać regionalny dodatek krajowy lub powiązane oświadczenie, polityka lub dokument dotyczący niniejszego Oświadczenia. Patrz poniżej.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować kandydata, w tym dane osobowe. W niektórych przypadkach (zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności) Dane osobowe nie obejmują informacji pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację ani informacji publicznie dostępnych. Wykorzystujemy Dane osobowe na wiele sposobów opisanych w niniejszym Oświadczeniu.

Firma Kellanova z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest głównym administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby zarządzania procesem ubiegania się o pracę. Dalsze decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych będą zależeć od lokalizacji kandydata; na przykład, jeśli kandydat ubiega się o pracę w Wielkiej Brytanii, odpowiedni lokalny podmiot Kellanova, który ogłosił wakat, będzie odrębnym administratorem danych w celu rozpatrzenia podania i podjęcia ostatecznych decyzji o zatrudnieniu. W zależności od stanowiska, na które kandydat chce złożyć podanie, firma Kellanova przekaże jego dane odpowiednim podmiotom lokalnym, które będą je przetwarzać niezależnie.

Jeśli kandydat jest klientem lub konsumentem firmy Kellanova, powinien zapoznać się z Polityką prywatności firmy Kellanova, która zawiera informacje na temat interakcji z firmą Kellanova, naszymi witrynami internetowymi i innymi usługami online. Jeśli kandydat jest pracownikiem firmy Kellanova, powinien zapoznać się z naszym „Globalnym wewnętrznym oświadczeniem o ochronie prywatności” w celu uzyskania dodatkowych informacji.

1. Dane osobowe, które gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i w inny sposób przetwarzamy

Możemy gromadzić, wykorzystywać, ujawniać i w inny sposób przetwarzać (co łącznie w niniejszym Oświadczeniu jest określane jako „przetwarzanie”) następujące Dane osobowe kandydatów, jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo. Należy pamiętać, że rodzaj przetwarzanych przez nas Danych osobowych może się różnić w zależności od interakcji z nami.

 • Dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, telefon, inne imiona i nazwiska (pseudonim, alias itp.) oraz adresy w mediach społecznościowych.
 • Informacje zawodowe i związane z zatrudnieniem, w tym doświadczenie zawodowe, informacje o wykształceniu, kwalifikacje, umiejętności, referencje, rekomendacje; inne informacje zawarte w życiorysie, CV lub formularzu zgłoszeniowym; informacje dostarczone podczas rozmów kwalifikacyjnych i odpowiedzi na pytania behawioralne lub inne pytania przesiewowe; oraz informacje zawarte na wszelkich osobistych stronach internetowych lub dokumentach, które kandydat postanowi nam udostępnić.
 • Informacje demograficzne, w tym wiek, płeć, rasa, narodowość, niepełnosprawność i status weterana
 • Preferencje, w tym lokalizacja, wynagrodzenie i preferowane stanowiska (np. w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin)
 • Szczegóły konta, w tym nazwy kont, hasła i pytania zabezpieczające
 • Treść komunikacji, w tym informacje przesłane w ramach rekrutacji (takie jak listy motywacyjne) i komunikacja dotycząca procesu składania podania, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych
 • Dokumentacja potwierdzająca uprawnienia, w tym dowód pozwolenia na pracę, obywatelstwa, imigracji, statusu wizowego i identyfikacji rządowej
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym adres IP, dostawca sieci komórkowej i inne informacje związane z siecią
 • Lokalizacja urządzenia mobilnego, w zależności od ustawień urządzenia i aplikacji, zbieramy również dane o lokalizacji z urządzeń kandydata, gdy korzysta on z naszych aplikacji lub usług online
 • Dokumentacja dotycząca nowego pracownika i wdrożenia, w tym kontrole historii zatrudnienia, formularze podatkowe i inne formularze rządowe oraz informacje dotyczące badań lekarskich lub testów na obecność narkotyków‎

2.  Źródła danych osobowych

Możemy zbierać powyższe Dane osobowe o kandydatach z następujących źródeł.

 • Bezpośrednio od kandydata. Zbieramy informacje od kandydata, gdy odwiedza lub tworzy profil na naszej stronie poświęconej karierze, w trakcie procesu rekrutacji i w trakcie interakcji z nami jako kandydat, w tym za pośrednictwem naszych systemów informatycznych; formularzy firmowych i procesów, w ramach których kandydaci przekazują nam informacje (takich jak formularze przed zatrudnieniem); oraz ankiet.
 • Automatycznie podczas korzystania z naszych usług cyfrowych lub odwiedzania naszej siedziby. Gromadzimy Dane osobowe kandydata, gdy korzysta on z naszych usług informatycznych i gdy uzyskuje dostęp do naszych obiektów (takich jak obrazy, zdjęcia i filmy z kamer przemysłowych).
 • Tworzone przez nas. Gromadzimy informacje o kandydacie, które tworzymy, takie jak notatki z rozmów kwalifikacyjnych, dane uwierzytelniające dostęp do naszych systemów rekrutacyjnych oraz wnioski generowane na podstawie innych gromadzonych przez nas Danych osobowych. 
 • Agencje rekrutacyjne. Gromadzimy informacje od agencji rekrutacyjnych, które dostarczają materiały związane z rekrutacją i Dane osobowe dotyczące kandydatów.
 • Referencje i weryfikacje. Gromadzimy Dane osobowe od stron trzecich, które dostarczają referencje (np. od byłych pracodawców) i weryfikują kwalifikacje kandydata (np. od uniwersytetów lub innych organizacji, w których kandydat uzyskał stopień naukowy lub ukończył certyfikację).
 • Źródła publiczne. Gromadzimy Dane osobowe poprzez wyszukiwanie w Internecie, publiczną obecność kandydata w mediach społecznościowych (takich jak LinkedIn) lub publicznie dostępnych witrynach biznesowych (takich jak obecny pracodawca kandydata) i innych źródłach internetowych.
 • Dostawcy usług. Gromadzimy Dane osobowe dotyczące kandydata od niektórych usługodawców, którzy dostarczają nam informacji pomagających nam w przeprowadzaniu działań związanych z rekrutacją i prowadzeniu naszej działalności (takich jak dostawcy usług sprawdzania historii).
 • Podmioty stowarzyszone. Otrzymujemy Dane osobowe od naszych spółek zależnych i stowarzyszonych zlokalizowanych na całym świecie.
 • Strony trzecie. Możemy otrzymywać Dane osobowe kandydata od innych podmiotów zewnętrznych, gdy jest to konieczne do oceny podania o pracę kandydata lub zarządzania lub prowadzenia naszej działalności.

Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy Dane osobowe za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzenia podczas odwiedzania naszych witryn internetowych lub innych usług online, można znaleźć w Centrum preferencji dotyczących plików cookie oraz w naszej Polityce prywatności w stopce niniejszej strony internetowej.

 

3. Wykorzystanie Danych osobowych

Gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe kandydatów w następujących celach.

 • Rekrutacja i zarządzanie kandydatami. Wykorzystujemy Dane osobowe kandydatów do otwierania i prowadzenia dokumentacji związanej z rekrutacją, oceny ich kwalifikacji do zatrudnienia, komunikowania się z nimi w związku z podaniem o pracę i procesem rekrutacji oraz wspierania naszych programów i inicjatyw w zakresie rekrutacji, różnorodności, równości i integracji.
 • Udogodnienia. Możemy wykorzystywać Dane osobowe kandydata w celu zapewnienia udogodnień związanych z jego niepełnosprawnością lub stanem zdrowia w trakcie procesu rekrutacji (takich jak określenie lokalizacji rozmów kwalifikacyjnych).
 • Pozwolenie na pracę. Możemy przetwarzać Dane osobowe w celu potwierdzenia prawa kandydata do pracy w danej lokalizacji, sprawdzenia, czy kandydaci znajdują się na listach podmiotów objętych ograniczeniami, w tym na listach osób objętych sankcjami, a także w celu spełnienia innych wymogów związanych z weryfikacją w oparciu o stanowisko, o które kandydat się ubiega, a także jego lokalizację.
 • Wdrażanie nowych pracowników. Jeśli kandydat otrzyma ofertę zatrudnienia, możemy wykorzystywać jego Dane osobowe do przeprowadzania kontroli historii zatrudnienia (w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez obowiązujące prawo i z dodatkowymi ujawnieniami), przetwarzania dokumentacji zatrudnienia, ustalania poświadczeń i w inny sposób nawiązywania stosunku pracy z kandydatem.
 • Zobowiązania prawne i bezpieczeństwo. Możemy przetwarzać Dane osobowe kandydata, aby zapobiegać, badać, identyfikować lub podejmować wszelkie inne działania w odniesieniu do podejrzewanych lub faktycznych nieuczciwych lub nielegalnych działań lub wszelkich działań, które naruszają lub mogą naruszać obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub procesy prawne oraz nasze zasady.  Możemy przetwarzać Dane osobowe kandydata w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami lub procesami prawnymi, a także standardami branżowymi i politykami naszej Spółki. 
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Możemy wykorzystywać Dane osobowe kandydata w celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży bądź przeniesienia części lub całości naszych aktywów, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym Dane osobowe będące w naszym posiadaniu znajdują się wśród przenoszonych aktywów.
 • Zgoda. Możemy wykorzystywać Dane osobowe kandydata w innych celach, na które wyrazi on zgodę.

Jeśli kandydat znajduje się na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podstawą prawną przetwarzania jego Danych osobowych jest zasadniczo jego zgoda w związku z podejmowaniem czynności w celu zawarcia umowy, przeglądaniem materiałów związanych z rekrutacją i ustalaniem, czy kandydat nadaje się do zatrudnienia. Możemy nadal przetwarzać Dane osobowe kandydata na podstawie zgody w celu powiadamiania go o przyszłych ofertach pracy. Ponadto możemy przetwarzać Dane osobowe kandydata w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z prowadzeniem naszej działalności, wypełnianiem zobowiązań prawnych oraz ochroną bezpieczeństwa naszych systemów i personelu.

4. Przechowywanie Danych osobowych

Przechowujemy opisane powyżej kategorie Danych osobowych tak długo, jak jest to konieczne do celów opisanych w niniejszej Informacji lub w inny sposób dozwolony przez prawo. Na przykład w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym może to oznaczać, że Dane osobowe są przechowywane przez określony czas. Zasadniczo oznacza to przechowywanie Danych osobowych tak długo, jak ma zastosowanie jeden z poniższych warunków: 

 • Dane osobowe kandydata są niezbędne do zarządzania naszymi operacjami, do zarządzania relacjami z nami lub do realizacji innego celu, dla którego zebraliśmy te informacje;
 • Dane osobowe kandydata są niezbędne do realizacji ujawnionego celu, który jest zgodny z kontekstem, w którym Dane osobowe zostały zebrane; 
 • Dane osobowe kandydata są niezbędne do ochrony lub obrony naszych praw lub własności (co zasadniczo odnosi się do obowiązujących przepisów, które ograniczają działania w konkretnym przypadku); lub 
 • przechowywanie Danych osobowych kandydata jest w inny sposób wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa lub regulacje. 

W przypadku, gdy informacje są wykorzystywane do więcej niż jednego celu, przechowujemy je do momentu wygaśnięcia celu, dla którego upłynął ostatni okres. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych zasad przechowywania danych, należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

5. Ujawnianie Danych osobowych

Możemy ujawnić Dane osobowe kandydata za jego zgodą; gdy poleci nam udostępnić je innym osobom; w celu zarządzania procesem rekrutacji; lub w inny sposób niezbędny do prowadzenia naszej działalności, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych oraz ochrony bezpieczeństwa naszych systemów i personelu. Możemy ujawniać Dane osobowe kandydata w powyższych celach następującym podmiotom i osobom.

 • Dostawcy usług. Ujawniamy Dane osobowe kandydatów dostawcom usług, którzy pomagają nam w przeprowadzaniu działań związanych z rekrutacją i prowadzeniu naszej działalności (takim jak Oracle, który hostuje naszą stronę z ofertami pracy). Zapewniamy, że wszyscy tacy usługodawcy przetwarzają Dane osobowe kandydatów wyłącznie zgodnie z warunkami istniejącej umowy i stosują odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych kandydatów
 • Agencje rekrutacyjne, referencje i weryfikacje. Możemy ujawniać Dane osobowe kandydata, gdy zwracamy się o informacje do agencji rekrutacyjnych, indywidualnych osób udzielających referencji i innych stron, które dostarczają informacji związanych z kandydaturą kandydata.
 • Organy ścigania, sądy, agencje regulacyjne i inne agencje rządowe. Możemy ujawnić Dane osobowe kandydata w celu spełnienia obowiązków sprawozdawczych (takich jak przepisy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji), procedur prawnych (takich jak nakaz sądowy lub wezwanie do sądu) lub innych wymogów prawnych dowolnego organu rządowego, w związku z grożącym lub faktycznym sporem sądowym, w celu ochrony naszych praw lub własności, w celu ochrony praw lub własności lub bezpieczeństwa fizycznego innych osób, lub w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, a takie ujawnienie jest zgodne z prawem.
 • Strony transakcji korporacyjnych. Zgodnie z prawem możemy ujawnić Dane osobowe kandydata w ramach transakcji lub postępowania korporacyjnego, takiego jak fuzja, finansowanie, przejęcie, upadłość, rozwiązanie lub przeniesienie, zbycie lub sprzedaż całości bądź części firmy lub aktywów.
 • Do innych krajów zgodnie z wymogami prawa opisanymi poniżej w sekcji 10 Przekazywanie Danych osobowych do innych krajów.

6. Prywatność dzieci

Świadomie nie żądamy ani nie gromadzimy Danych osobowych osób poniżej 16 roku życia w ramach naszego procesu rekrutacyjnego. Jeśli dowiemy się, że otrzymaliśmy informacje bezpośrednio od dziecka w wieku poniżej 16 lat, usuniemy te informacje zgodnie z obowiązującym prawem. W niektórych jurysdykcjach za dzieci uważa się osoby poniżej 18 roku życia. W tych jurysdykcjach świadomie nie żądamy ani nie gromadzimy Danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia za pośrednictwem naszego procesu rekrutacyjnego, a jeśli dowiemy się, że otrzymaliśmy informacje bezpośrednio od osoby poniżej 18 roku życia w tych jurysdykcjach, usuniemy te informacje zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Bezpieczeństwo

Staramy się utrzymywać odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne, które mają na celu ochronę Danych osobowych gromadzonych lub otrzymywanych za pośrednictwem naszych witryn internetowych. Chociaż stosujemy rozsądne procedury w celu ochrony informacji, żadna transmisja danych przez Internet, transmisja bezprzewodowa lub elektroniczne przechowywanie informacji nie może być zagwarantowane jako w 100% bezpieczne. Należy pamiętać, że nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa gromadzonych przez nas informacji. Korzystając z naszych witryn internetowych i przekazując nam swoje dane, użytkownik działa na własne ryzyko.

Wdrażamy środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych, takie jak Captcha i uwierzytelnianie wieloskładnikowe. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być wymagane do wdrożenia tych środków.

8. Wybory użytkownika

Kandydat może uzyskać dostęp do niektórych zgromadzonych przez nas Danych osobowych, edytować je lub usunąć, logując się na swoje konto i uzyskując dostęp do informacji wyświetlanych w jego profilu lub ustawieniach konta  .

A.  Ogólne wybory kandydata. 

 • Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa w danej jurysdykcji oraz naszych zasad przechowywania danych, zapewniamy możliwość wyboru w odniesieniu do Danych osobowych kandydata. Kandydat może złożyć wniosek dotyczący swoich praw do prywatności za pośrednictwem naszego portalu prywatności  lub skontaktować się z nami w sposób opisany w części „Kontakt” niniejszego Oświadczenia.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem i w zależności od wrażliwości Danych osobowych, przed spełnieniem żądania może być konieczne zweryfikowanie tożsamości kandydata i zasadności żądania. Może to wymagać podania imienia i nazwiska, adresu e-mail i urzędowego dokumentu tożsamości, który dopasujemy do naszych rejestrów w celu zweryfikowania tożsamości.
 • Ogólnie rzecz biorąc, kandydat może wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie lub ujawnianie zgromadzonych przez nas jego Danych osobowych i może mieć prawo do zażądania zaprzestania rozpowszechniania lub przetwarzania jego Danych osobowych. Może to mieć wpływ na świadczone przez nas usługi i/lub naszą zdolność do współpracy z kandydatem.

B.  W pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie spełnić żądania kandydata, w zależności od rodzaju Danych osobowych i charakteru żądania (na przykład niektóre informacje o zakupach dokonywanych przez użytkownika muszą być przechowywane przez określony czas na potrzeby naszych obowiązków związanych z audytem i obowiązków sprawozdawczych). Możemy przetwarzać i przechowywać niektóre z Danych osobowych kandydata w taki sposób, że nie będzie można ich już wykorzystać do jego identyfikacji, a w takich okolicznościach nie uwzględnimy takich informacji w odpowiedzi na żądanie. W niektórych jurysdykcjach, takich jak Stany Zjednoczone, obowiązujące prawo może wymagać od nas lub zezwalać nam na odrzucenie żądania. Na przykład, bez ograniczeń, gdy Dane osobowe nie są przechowywane w formacie, który można przeszukiwać lub do którego można uzyskać dostęp, lub gdy przechowujemy Dane osobowe wyłącznie do celów prawnych lub zgodności z przepisami. Jeśli odrzucimy żądanie, poinformujemy kandydata, dlaczego to zrobiliśmy, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących wymogów prawnych związanych z żądaniem.  Dostęp i możliwość przenoszenia.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, kandydat może mieć możliwość uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych, w tym informacji o kategoriach i rodzajach przetwarzanych przez nas Danych osobowych, podmiotach, którym udostępniamy jego Dane osobowe, a także konkretnych przechowywanych przez nas Danych osobowych. W stosownych przypadkach dostęp do tych informacji może być możliwy za pośrednictwem zarejestrowanego konta. Ponadto, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, kandydat może zażądać przesłania kopii swoich Danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego do siebie lub wybranego przez siebie podmiotu zewnętrznego.

C.  Zmiany danych osobowych użytkownika.

 • Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, kandydat może mieć możliwość zmiany (lub zażądania korekty) swoich Danych osobowych w celu zapewnienia ich dokładności, na przykład po zalogowaniu się na zarejestrowane konto za pośrednictwem ustawień lub preferencji konta lub profilu.

D.  Usunięcie.

 • Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, kandydat może zażądać usunięcia swoich Danych osobowych. Po otrzymaniu i potwierdzeniu żądania kandydata ocenimy je i zrealizujemy wszelkie żądania usunięcia lub skasowania, które możemy być zobowiązani zrealizować (i polecimy naszym usługodawcom usunięcie) Danych osobowych kandydata z naszych rejestrów, chyba że ma zastosowanie wyjątek. W niektórych okolicznościach możemy nie być w stanie usunąć Danych osobowych kandydata, ponieważ jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania w innych celach, w tym w celu realizacji transakcji i świadczenia usług, o które prosił kandydat lub które są zasadnie przewidywane; w celach bezpieczeństwa; w uzasadnionych celach, w tym w celu prowadzenia dokumentacji biznesowej; w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami; w celu wykonania lub obrony roszczeń prawnych; oraz w celu współpracy z organami ścigania.

E.  Prawa do niedyskryminacji.

 • Nie będziemy dyskryminować kandydata za korzystanie z jakichkolwiek praw do prywatności wynikających z obowiązującego prawa.

F.   Skargi.

 • Kandydat ma prawo złożyć skargę do właściwego organu regulacyjnego w swojej jurysdykcji w związku z zarządzaniem jego Danymi osobowymi.

9.  Globalne ujawnianie informacji

A.   Prawa do prywatności w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym

Jeśli kandydat znajduje się na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, firma Kellanova przekaże jego dane osobowe odpowiedniemu podmiotowi Kellanova ogłaszającemu wolne stanowisko, na które składał podanie. W takich okolicznościach lokalne podmioty przetwarzają dane osobowe kandydata jako niezależni administratorzy danych. Kandydatowi przysługują pewne prawa dotyczące jego danych osobowych, z których można skorzystać za pośrednictwem naszego portalu prywatności lub kontaktując się z nami pod adresem HRDataPrivacy@kellanova.com.

W przypadku przetwarzania Danych na podstawie zgody użytkownika ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie dane osobowe przechowywane na tej podstawie zostaną usunięte. 

Kandydatowi przysługują również następujące prawa:

 • Prawo do dostępu do swoich Danych osobowych przechowywanych przez nas
 • Prawo do usunięcia Danych osobowych w określonych okolicznościach
 • Prawo do sprostowania Danych osobowych, które posiadamy, jeśli są one nieprawidłowe
 • Prawo do ubiegania się o ograniczenie przetwarzania Danych osobowych w pewnych okolicznościach
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w określonych okolicznościach
 • Prawo do przenoszenia Danych osobowych

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

G.  Ujawnianie informacji i prawa dotyczące prywatności w stanie Kalifornia

Spółka Kellanova, jej podmioty zależne i stowarzyszone (łącznie „Kellanova”) udostępniają niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności kandydatów z Kalifornii („Oświadczenie obowiązujące w Kalifornii”) w celu wyjaśnienia naszych praktyk dotyczących gromadzonych przez nas danych osobowych kandydatów z Kalifornii, powodów ich gromadzenia, sposobu ich wykorzystywania i udostępniania oraz praw przysługujących kandydatom w odniesieniu do ich danych osobowych na mocy kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów, zmienionej przez kalifornijską ustawę o prawach do prywatności z 2020 r. („CCPA”).

O ile nie zaznaczono inaczej, poniższe informacje, które opisują, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane użytkownika, opisują również, w jaki sposób gromadziliśmy, wykorzystywaliśmy i ujawnialiśmy informacje w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy. 

W przypadku sprzeczności między jakąkolwiek inną polityką, oświadczeniem lub informacją a niniejszym Oświadczeniem obowiązującym w Kalifornii, niniejsze Oświadczenie obowiązujące w Kalifornii będzie miało pierwszeństwo w odniesieniu do kandydatów z Kalifornii.

Dane osobowe, które gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy w celach biznesowych

Zgodnie z ustawą CCPA termin „Dane osobowe” oznacza informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują, mogą być powiązane lub mogłyby zostać w uzasadniony sposób powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z użytkownikiem. Dane osobowe nie obejmują informacji, które są publicznie dostępne, pozbawione cech identyfikacyjnych lub zagregowane. 

Gromadzimy, wykorzystujemy i/lub ujawniamy następujące kategorie Danych osobowych kandydatów z Kalifornii ze źródeł opisanych w sekcji Źródła danych powyżej. Należy pamiętać, że gromadzone przez nas dane osobowe mogą się różnić w zależności od charakteru interakcji użytkownika z nami i mogą nie obejmować wszystkich przykładów wymienionych poniżej.

 • Dane identyfikacyjne, w tym prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres IP, adres e-mail, nazwa konta, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne dane identyfikacyjne
 • Dane osobowe opisane w § 1798.80(e) kalifornijskiego kodeksu cywilnego, w tym imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub stanowego dowodu tożsamości, wykształcenie, zatrudnienie i historia zatrudnienia.
 • Cechy chronionych klasyfikacji na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego, w tym wiek i data urodzenia, stan cywilny, rasa, pochodzenie, pochodzenie etniczne, płeć, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, religia lub wyznanie, status wojskowy lub weterana, stan zdrowia, informacje genetyczne, niepełnosprawność
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, w tym historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji użytkownika z naszymi witrynami internetowymi, aplikacjami lub reklamami
 • Dane geolokalizacyjne, w tym dane lokalizacyjne wywnioskowane z adresu IP urządzenia użytkownika
 • Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobne, obrazy, zdjęcia i filmy z kamer przemysłowych oraz nagrania dźwiękowe, które mogą być związane z podaniem użytkownika o pracę
 • Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem, w tym umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, referencje, rekomendacje i inne informacje zawarte w życiorysie, CV, formularzu zgłoszeniowym lub liście motywacyjnym; odpowiedzi na pytania behawioralne lub inne pytania przesiewowe w aplikacji lub na rozmowie kwalifikacyjnej; informacje zawarte na dowolnych osobistych stronach internetowych lub dokumentach, które kandydat zdecyduje się nam udostępnić; informacje dotyczące licencji zawodowych, szkoleń, postępowań dyscyplinarnych i członkostwa w organizacjach zawodowych; oraz informacje dotyczące członkostwa w organizacjach obywatelskich
 • Niepubliczne informacje dotyczące edukacji, w tym szkoły, do których uczęszczał kandydat, oceny, transkrypcje, rejestry obecności, rejestry dyscyplinarne i inne informacje związane z twoją edukacją na poziomie średnim i pomaturalnym
 • Wnioski wykorzystywane do tworzenia profilu odzwierciedlającego preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowania, postawy, inteligencję, zdolności i predyspozycje kandydata
 • Wrażliwe dane osobowe, w tym numer ubezpieczenia społecznego, prawa jazdy, stanowego dowodu tożsamości lub paszportu; dane logowania do konta, w połączeniu z wymaganym kodem bezpieczeństwa lub dostępu, hasłem lub danymi uwierzytelniającymi umożliwiającymi dostęp do konta; dane osobowe, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związku zawodowego; dane osobowe gromadzone i analizowane w odniesieniu do zdrowia kandydata (tj. informacje dotyczące badań przesiewowych na obecność narkotyków); oraz dane osobowe gromadzone i analizowane w odniesieniu do życia seksualnego lub orientacji seksualnej kandydata

Gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy do celów biznesowych powyższe kategorie Danych osobowych, jak opisano w sekcjach Dane osobowe, które gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i w inny sposób przetwarzamy oraz  Ujawnianie informacji powyżej. Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy Wrażliwych danych osobowych do celów, do których ma zastosowanie prawo do ograniczenia wykorzystania i ujawniania zgodnie z CCPA.

Przechowujemy powyższe kategorie Danych osobowych zgodnie z opisem w sekcji Przechowywanie informacji powyżej.

Jak udostępniamy i sprzedajemy dane osobowe

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy do celów międzykontekstowej reklamy behawioralnej, a w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy nie sprzedawaliśmy ani nie udostępnialiśmy do celów międzykontekstowej reklamy behawioralnej, danych osobowych mieszkańców Kalifornii, które gromadzimy w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w firmie Kellanova. Jeśli kandydat kontaktuje się z nami również jako konsument, powinien zapoznać się z naszą sekcją dotyczącą stanu Kalifornia w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności w Stanach Zjednoczonych, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w tym kontekście. Nie posiadamy faktycznej wiedzy o tym, że sprzedajemy lub udostępniamy dane osobowe konsumentów lub kandydatów poniżej 16 roku życia.

Prawa dotyczące prywatności obowiązujące w Kalifornii

Jeśli kandydat jest mieszkańcem stanu Kalifornia, ma prawo do składania określonych wniosków dotyczących jego Danych osobowych, jak opisano poniżej. Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy przesłać wniosek za pośrednictwem naszego Portalu Prywatności lub zadzwonić do nas pod numer 1-877-694-7554 (od 9:00 do 18:00 czasu ET). Należy pamiętać, że w przypadku przesłania żądania uzyskania informacji, żądania usunięcia lub żądania poprawienia, użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i dokumentu tożsamości, który porównamy z naszymi danymi w celu zweryfikowania jego tożsamości. Użytkownik może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia żądania w jego imieniu, jednak nadal będzie musiał zweryfikować swoją tożsamość bezpośrednio u nas, zanim żądanie będzie mogło zostać przetworzone. Upoważniony przedstawiciel może złożyć wniosek w imieniu użytkownika, korzystając z naszego Portalu prywatności lub bezpłatnego numeru podanego powyżej. 

Prawo do informacji. Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie Dane osobowe zgromadziliśmy na jego temat, co obejmuje:

(1)   Kategorie Danych osobowych, które zebraliśmy o użytkowniku, w tym:

 • a. Kategorie źródeł, z których zbierane były Dane osobowe.
 • b. Nasze cele biznesowe lub komercyjne związane z gromadzeniem, sprzedażą, udostępnianiem lub ujawnianiem Danych osobowych.
 • c. Kategorie odbiorców, którym ujawniamy Dane osobowe.
 • d.  Kategorie Danych osobowych, które sprzedaliśmy[1] lub udostępniliśmy, a dla każdej zidentyfikowanej kategorii — kategorie stron trzecich, którym sprzedaliśmy lub udostępniliśmy daną kategorię Danych osobowych.
 • e. Kategorie Danych osobowych, które ujawniliśmy w celach biznesowych, a dla każdej zidentyfikowanej kategorii — kategorie odbiorców, którym ujawniliśmy tę konkretną kategorię Danych osobowych.

(2)   Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na temat użytkownika.

 • Prawo do usunięcia Danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia zgromadzonych przez nas Danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.
 • Prawo do poprawiania niedokładnych danych osobowych. Jeśli użytkownik uważa, że przechowywane przez nas jego dane osobowe są niedokładne, ma prawo zażądać ich poprawienia.
 • Prawo do rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych kandydatów z Kalifornii, zgodnie z przepisami CCPA. Z tego powodu to prawo nie ma zastosowania.
 • Prawo do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania wrażliwych Danych osobowych. Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy Wrażliwych danych osobowych do celów, do których ma zastosowanie prawo do ograniczenia wykorzystania i ujawniania zgodnie z CCPA. Z tego powodu to prawo nie ma zastosowania.
 • Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Użytkownik ma prawo zrezygnować ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które możemy wykorzystywać do oceny niektórych aspektów osobistych związanych z jego wynikami w pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, osobistymi preferencjami, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, lokalizacją lub przemieszczaniem się. Ponieważ nie korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu oceny kandydatów, prawo to nie ma zastosowania.
 • Prawo do niedyskryminacji w związku z korzystaniem z praw do prywatności. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw do prywatności na mocy CCPA, ma również prawo do niedyskryminacyjnego traktowania przez nas.

 

[1] „Sprzedajemy” Dane osobowe stronom trzecim wyłącznie w rozumieniu ustawy CCPA na potrzeby plików cookie lub innych technologii śledzenia.

10. Przekazywanie Danych osobowych do innych krajów

Ponieważ jesteśmy podmiotem globalnym, dane osobowe użytkownika są zazwyczaj przechowywane w Stanach Zjednoczonych oraz, w przypadku ubiegania się o stanowisko, w odpowiednim kraju, w którym znajduje się siedziba podmiotu Kellanova, który je ogłasza. Dane te mogą być przekazywane innym podmiotom Spółki lub zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane. Jeśli dane osobowe kandydata są przekazywane i przetwarzane w innym miejscu, podejmujemy kroki w celu przetwarzania takich informacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, na przykład zgodnie z naszymi instrukcjami w określonych celach na podstawie warunków umowy.

Należy pamiętać, że przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych, które mają zastosowanie do Danych osobowych kandydata przekazywanych do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania kandydata, a w odniesieniu do sposobu wykorzystywania i ochrony Danych osobowych mogą obowiązywać inne standardy. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, aby zapewnić odpowiednią ochronę Danych osobowych. W stosownych przypadkach możemy stosować standardowe klauzule umowne w celu ochrony Danych osobowych użytkownika, w tym zatwierdzone przez Unię Europejską standardowe klauzule umowne.

11. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszego Oświadczenia prosimy o kontakt pod adresem HRDataPrivacy@Kellanova.com

Telefon: 1-877-694-7554

Adres pocztowy:  Kellanova, do wiadomości: Consumer Affairs - Privacy Office, PO BOX CAMB, Battle Creek, MI 49016

Jeśli kandydat mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, może skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych powyżej w sekcji 9 Globalne ujawnianie informacji, aby skorzystać z przysługujących mu praw, a także może złożyć wniosek za pośrednictwem naszego Portalu prywatności.  

 

12. Dodatek regionalny dla kraju

Uzupełnienie Oświadczenia o ochronie prywatności dla kandydatów z Brazylii znajduje się tutaj.